سلام

سیل مردم ایران آمد تا جلوی سیل پاکستان را بگیرد

تا دیگر پیشرفت نکند این حادثه ای که اسمش سیل است ولی مصیبت بزرگی است

سیل مردم ایران آمد تا بغض امامم جاری نشود مثل آن روزها

که با نوای «سید ما، مولای ما» مناجات می کرد

اواخر خرداد هزار و سیصد و فتنه را می گویم

یادتان که هست؟

سیل مردم ایران آمد و آبروی خیلی ها را برد

سیل مردم ایران ولایت پذیری را خیلی خوب برای همه تفسیر نمود

اگر بدانند!